Kvalitets- og miljøpolitik

Kvalitets- og miljøpolitikken er, at fastholde positionen som en af branchens førende indenfor indfarvning af polymerer herunder teknisk polymerer, kundespecifikke masterbatch og kundespecifikke compounds.

Placeringen sikres ved som minimum, at opfylde kravene i ledelsessystemerne ISO 9001, ISO 14001 samt anden relevant lovgivning. Vi ønsker til stadighed at udvikle os til gavn for vore interessenter, for derigennem at understøtte virksomhedens fortsatte vækst.

Positionen sikres ved at opfylde nedenstående:

 •  Levere produkter i specificeret kvalitet til aftalt tid
 • Udvise åbenhed, dynamik, fleksibilitet og have fokus på dialog
 • Udvikle viden, processer og produkter ved inddragelse af interessenter som kunder, leverandører og medarbejdere
 • Løbende at analysere og vurdere data fra målepunkter, opsamlet kommunikation og dokumenteret information
 • Løbende vurderer risici og muligheder
 • Minimere miljøbelastning og omkostninger gennem miljøbevidst adfærd, herunder aktivt fravalg af pthalatholdige blødgører
 • Alene anvende råvarer, pigmenter og additiver, der opfylder bestemmelserne i REACH og RoHS
 • Alle medarbejdere støtter kulturen og efterlever politikker, procedurer og instruktioner
 • Have positive og selvstændige medarbejdere, der aktivt bidrager til forbedringer og tager ansvar for helheden

 

CP skal være markedsbevidste, og nøgleordene er viden, fleksibilitet og samarbejde, således, at vi til en hver tid kan tilpasse os kundens behov.

Omverdenen bør opfatte os som værende en dynamisk international orienteret virksomhed, der er åben, teknologisk kompetent, kvalitetsorienteret og miljøbevidst, med en aktiv fokusering på kunden.

CP tilstræber til stadighed i et proaktivt samarbejde med kunder, at udvikle og forbedre produkter og processer under hensyntagen til miljøet således, at kunderne betragter CP som det naturlige valg af samarbejdspartner.

CP vil følge de væsentlige interessenter gennem løbende risikoanalyser og vurderinger, for derigennem at sikre, at samarbejdet med kunderne udføres på et højt niveau.

CP har som teknologisk målsætning løbende, at tilpasse produktionsudstyr etc. således, at procesforløb og -resultat er optimalt. Herved styrkes virksomhedens konkurrenceevne og seriøsitet på markedet under de givne markedsmæssige forhold.

CP lægger vægt på kapacitet og fleksibilitet således, at leveringssikkerhed og leveringsevne er høj.

CP vil benytte kvalitetsbevidste leverandører af varer. Leverandører, der kan levere kvalitetsprodukter, med dertil hørende dokumentation og support og som i øvrigt er anerkendte i branchen som solide leverandører.

Alle medarbejdere er en vigtig ressource for virksomheden. Derfor er elementer som kommunikation, uddannelse, ansvar, tværorganisatorisk forståelse og fleksibilitet vigtige i vores kvalitets- og miljøpolitik.

CP prioriterer miljøet højt således, at der løbende sker forbedringer til fordel for miljøet, under hensyntagen til økonomiske og tekniske muligheder.

CP vil løbende forbedre miljøforholdene ved:

 •  Procesforbedringer for reduktion af miljøbelastninger overfor omgivelserne
 • Til stadighed at mindske ressourceforbrug
 • Minimere mængden af affald gennem kildesortering med henblik på genanvendelse
 • I den udstrækning, der er økonomisk grundlag herfor, fortsætte med at stille ressourcer til rådighed i genanvendelsesprojekter hos kunder, f.eks. ved indfarvning af genanvendelige materialer eller fremstilling af masterbatch
 • I samarbejde med kunder og leverandører, at søge mod stadig mindre forurenende varer
 • Kundekrav eller afledte krav til varer, der kræver anvendelse af mærkningspligtige produkter forelægges og godkendes i ledergruppen